1. H-color

Korózne kategórie

Korózia je odborný názov pre samovoľne prebiehajúci proces postupného rozrušovania a znehodnocovania materiálu vplyvom prostredia. Na tento proces má samozrejme najväčší vplyv teplota a jej zmeny spolu s vlhkosťou, znečisťujúcimi látkami a taktiež slnečné žiarenie. Toto všetko vplýva na degradáciu organických materiálov. Existujú rôzne kombinácie vplyvov atmosféry a rôzne činitele ovplyvňujúce dané procesy. Sledovaním rýchlosti postupu korózie v závislosti od agresivity atmosféry viedli k vypracovaniu klasifikácie koróznej agresivity atmosfér. Tieto zistené informácie sú dôležité pri výbere náterových systémov. Pre tieto účely bolo vonkajšie prostredie klasifikované šiestimi stupňami koróznej agresivity:

Stupne koróznej agresivity Príklady typických prostredí
Vonkajšie Vnútorné
C1 - veľmi nízka Vykurované budovy bez znečistenie (školy, hotely, kancelárie)
C2 - nízka Nízka úroveň znečistenia (dedinské prostredie) Nevykurované budovy (sklady, športové haly)
C3 - stredná Mestské prostredies miernym znečistením oxidom siričitým a nízkou salinitou Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a malým znečistením ovzdušia
C4 - vysoká Priemyselné a prímorské prostredie s miernou salinitou Chemické závody, lodenice, doky na morskom pobreží
C5 -I -veľmi vysoká priemyselná Priemyselné prostredie s vysokou vlhkosťou a agresivitou prostredia Prostredie s trvalou kondnzáciou a vysokým znečistením ovzdušia
C5 -I -veľmi vysoká prímorská Prímorské prostredie s vysokou salinitou Prostredie s trvalou kondnzáciou a vysokým znečistením ovzdušia

Korózne kategórie sú klasifikované aj pre iné prostredia ako je atmosféra. Klasifikácia týchto kategórií vo vode a v zemi je nasledovná:

Stupeň Prostredie Príklad
Im1 Sladká voda Vodné diela, vodné elektrárne
Im2 Morská voda Stavby v prístavoch, plošiny
Im3 Pôda V zemi uložené nádrže, potrubia

Prvoradou úlohou pre zabezpečenie odolnosti voči korózii je dôležité navrhnúť čo najvýhodnejšie konštrukčné riešenie celej oceľovej konštrukcie. Konštrukciu je vhodné udržovať čistú a suchú, treba zabezpečiť odvod vody, či už dažďovej alebo kondenzačnej. Treba ďalej dbať na vylúčenie rôznych nepravidelností a členenia povrchu, kde sa môže zhromažďovať voda, prach a nečistoty, ktoré zvyšujú riziko vzniku korózie. Toto všetko je v rukách projektantov už v prvej fáze tvorby projektu.

Po zvládnutí návrhu riešenia výroby oceľovej konštrukcie prichádza na rad voľba vhodného náterového systému.  Pri jeho voľbe je vhodné vymedziť funkciu ochrany s ohľadom na požiadavky na životnosť náteru. Musia sa tu zhodnotiť všetky významné činitele, ktoré budú na danú konštrukciu pôsobiť v konkrétnom prostredí, teda musí sa určiť korózna agresivita prostredia a vplyvy prostredia (slnečné žiarenie, vlhkosť, teplota). Na základe normy ISO 12944-5 boli stanovené tri stupne životnosti náterových systémov a to nízka (2-5 rokov), stredná (5-15 rokov) a vysoká (nad 15 rokov).  Životnosť náterového systému si však v žiadnom prípade nemožno pliesť so záručnou dobou. Sú to dva rozdielne pojmy.