1. H-color

Oznamy

Zvýšenie energetickej hospodárnosti spoločnosti

H-COLOR, spol. s r. o.

Spoločnosť H-COLOR, spol. s r.o. sa stala so svojím projektom s názvom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti spoločnosti H-COLOR, spol. s r.o.“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov spoločnosti.

 

Špecifické ciele boli:

 • ochrana obvodového plášťa budovy pred poveternostnými vplyvmi
 • zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy
 • zníženie tepelného namáhania obvodového plášťa budovy
 • zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebnej konštrukcie 

Úspešná realizácia predkladaného projektu výrazne podporila spoločnosť pri dosahovaní strategických cieľov a ďalšom rozvoji. Realizáciou projektu sa dosiahla výrazná úspora nákladov na vykurovanie. Taktiež sa výrazne obmedzili náklady na rekonštrukčné práce súvisiace s údržbou a nevyhnutnou obnovou objektu spoločnosti. Realizáciou projektu sa taktiež:

 • odstránila nadmerná vlhkosť v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikali poruchy na konštrukciách ako kondenzácia vody na stenách, stropoch, podlahách, orosovanie okien a z toho vyplývajúci výskyt plesní na obvodových konštrukciách,
 • odstránila tepelná nepohoda v budovách (poklesy vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania v zimnom období a vzostup vnútorných teplôt v letnom období),
 • znížilo množstvo porúch, ktoré vznikali v dôsledku pôsobenia agresívneho ovzdušia na nechránený vonkajší povrch,
 • zateplením budov spoločnosť výrazne znížila energetické náklady, čo vplýva na zvýšenie produktivity práce a tým sa dosahujú kladné ekonomické efekty na hospodárení spoločnosti,
 • zateplením došlo k lepšiemu využitiu tepelno-akumulačných vlastností budov (výhodnejší priebeh cyklu chladnutia a ohrevu miestností pri prerušovanom vykurovaní).

Na realizáciu projektu bol spoločnosti H-COLOR, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 136 816,24 EUR. Aktivity projektu boli realizované od mája 2010 do novembra 2010 v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v prevádzke spoločnosti Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom.

  
 

www.economy.gov.sk     |     www.opkahr.sk     |     www.siea.gov.sk

 

Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby a plnenia

náterových látok

 

Spoločnosť H-COLOR, spol. s r.o. je so svojím projektom s názvom „Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby a plnenia náterových látok“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali  projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ“ 

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti výroby a plnenia náterových látok zavedením inovatívnych technológií.

Špecifické ciele boli:

 • posilnenie pozície spoločnosti na trhu
 • rozšírenie a zefektívnenie výroby obstaraním inovatívnych technológií

Vyspelá inovatívna technológia, ktorú spoločnosť H-COLOR, spol. s r.o. obstarala, jej prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví v uspokojovaní širokého okruhu spotrebiteľov, získaní nových a tiež možným preniknutím na nové trhy. H-COLOR, spol. s r.o. má v pláne podporovať hospodársku činnosť a trvalo udržateľný rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom zakúpenia inovatívnych technológií v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obstarané zariadenia umožnia spoločnosti dosahovať lepšie hospodárske výsledky, kvalitu a kvantitu poskytovaných tovarov, čím podporí celkovú konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania na Slovensku.

Na realizáciu projektu bol spoločnosti H-COLOR, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 559 300,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do júla 2012 v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v prevádzke spoločnosti Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom.

Bez názvu.png